banner2

ADG082_3 Gestió comptable i d’auditoria (RD 295/2004, modificat per RD 107/2008, d'1 de febrer).


Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat
 • UC0231_3: Realitzar la gestió comptable i fiscal.
 • UC0232_3: Realitzar la gestió administrativa d'un servei d'auditoria.
 • UC0233_2: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Competència general

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d'informació i l’arxivament de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d'auditoria.

Continguts

MF0231_3: Comptabilitat i fiscalitat. [240 hores].

 • UF0314: Gestió comptable. [90 hores].
 • UF0315: Gestió fiscal. [90 hores].
 • UF0316: Implantació i control d'un sistema comptable informatitzat. [60 hores].

MF0232_3: Auditoria. [120 hores].

 • UF0317: Planificació de l’auditoria. [50 hores].
 • UF0318: Auditoria de les àrees de l'empresa. [70 hores].

MF0233_2: (Transversal) Ofimàtica. [190 hores].

 • UF0319: (Transversal) Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic. [30 hores].
 • UF0320: (Transversal) Aplicacions informàtiques de tractament de textos. [30 hores].
 • UF0321: (Transversal) Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. [50 hores].
 • UF0322: (Transversal) Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. [50 hores].
 • UF0323: (Transversal) Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació. [30 hores].

MP0075: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de gestió comptable i auditoria. [80 hores].