banner

IFC297_2 Confecció i publicació de pàgines web (Reial decret 1201/2007, de 14 de setembre).


Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat
  • UC0950_2: Crear pàgines web.
  • UC0951_2: Integrar components de programari a pàgines web.
  • UC0952_2: Publicar pàgines web.

Competència general

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.

Continguts

MF0950_2: Creació de pàgines web. [210 hores].

  • UF1302: Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques. [80 hores].
  • UF1303: Elaboració de fulls d'estil. [70 hores].
  • UF1304: Elaboració de plantilles i formularis. [60 hores].

MF0951_2: Integració de components de programari a pàgines web. [180 hores].

  • UF1305: Programació amb llenguatges script a pàgines web. [90 hores].
  • UF1306: Proves de les funcionalitats i optimització de pàgines web. [90 hores].

MF0952_2: Publicació de pàgines web. [90 hores].

MP0278: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de confecció i publicació de pàgines web. [80 hores].