Objectiu

Prevenir els riscos en el treball i determinar accions preventives elementals i/o de protecció a la salut minimitzant factors de risc.
La formació establerta en aquesta especialitat formativa capacita per portar a terme les responsabilitats professionals de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, d’acord a l’annex IV del Reglament dels serveis de prevenció aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.]

Continguts FCO:

Formació complementària. [40 hores].
FCOS02: Bàsic de prevenció de riscos laborals [30 hores].
FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere [10 hores].

logos soc